Marta Jęśko-Łuczak
Kancelaria Adwokacka

Marta Jęśko-Łuczak - Kancelaria Adwokacka

Marta Jęśko – Łuczak
Adwokat Mediator

Adwokat – z wyboru.
Pełnomocnik – z pasji.
Obrońca – z natury.
Mediator – z przekonania.

Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi ukończyłam z końcem 2018 roku. Jednakże już od III roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stale praktykowałam w kancelariach specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co skutkuje wieloaspektowym spojrzeniem na problemy prawne. W codziennej pracy wykorzystuję nie tylko wiedzę merytoryczną i zdobyte doświadczenie, ale również intuicję zawodową, która sprawdza się zarówno w sprawach indywidualnych jak i w biznesie.

Jestem cały czas w drodze, mawiam, że w drodze do sukcesów moich klientów, co oznacza nieustanne doskonalenie kompetencji zawodowych. Biorę udział w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, Naczelną Radę Adwokacką oraz uczestniczę w kursach i szkoleniach organizowanych na Wydziałach Prawa różnych uczelni wyższych. W 2022 roku nabyłam uprawnienia mediatora. Zostałam wpisana na listę mediatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Szkolenia z mediacji, technik mediacji i wiedza na temat istoty mediacji dały mi do ręki dodatkowe narzędzia do codziennej pracy, dzięki którym często wygrywam nie wyrokiem w sądzie a satysfakcją klientów poza sądem. W 2022 roku – obok dotychczas prowadzonej kancelarii adwokackiej – założyłam również kancelarię mediacyjną.

* * *

Marta Jęśko – Łuczak
Attorney Mediator

Attorney – by choice.
Representative – with passion.
Defender – by nature.
Mediator – by convinced.

I completed my attorney apprenticeship at the District Bar Council in Łódź in 2018. Since the third year of law studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz, I was constantly practicing in law firms specializing in various areas of law. It`s make me multi-faceted view on legal problems. In the vicinity of work, I use not only the substantive knowledge and the experience gained, but also my checking intuition, which works both in individual matters and in business.

I am on the road all the time, I say on the way to the success of my clients, which means continuous improvement of professional qualifications.

I take part in trainings organized by the District Bar Council in Łódź, the Supreme Bar Council and I participate in courses and trainings organized at the Law Faculties of various universities in Poland. In 2022, I acquired a mediator. I have been entered on the list of mediators at the Supreme Bar Council and the list of permanent mediators at the District Court in Łódź. Training in mediation, mediation techniques and knowledge about the essence of mediation gave me additional tools to help me at work, thanks to which I often win not with a verdict in court but with customer satisfaction outside of court. In 2022, in addition to the current law firm, I also set up a mediation office.

* * *

Podemos hablar Español tambien

SPECJALIZACJA

Specjalizuję się w rozwiązywaniu problemów. Najczęściej:

PRAWO KARNE

 • Obrona w sprawach karnych, w tym w sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach
  nieletnich
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • Obrona na etapie postępowania wykonawczego

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Opiniowanie i konstruowanie umów
 • Dochodzenie roszczeń, także w procesie egzekucyjnym
 • Doradztwo w procesach handlowych
 • Wsparcie w zakresie relacji B2B, jak również B2C
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym obowiązków obciążających pracodawców

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • Odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków
  przy pracy, błędów lekarskich
 • Umowy – ich zawarcie, ustalenie istnienia bądź nieistnienia, wykonywanie umów, odstąpienie od umowy,
  wypowiedzenie umów, rozwiązanie, ustalenia związane z  treścią umów oraz kary umowne
 • Nienależyte wykonanie zobowiązań
 • Bezpodstawne wzbogacenie
 • Świadczenie nienależne

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości
 • Działalność deweloperska | Umowy w obrocie nieruchomościami, a w szczególności: umowy
  sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności, zastawu i hipoteki, a także umów
  o roboty budowlane. Zapewniam także wsparcie prawne inwestorom w nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości
 • Darowizna nieruchomości / Odwołanie darowizny
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Obsługa prawna skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych

PRAWO SPADKOWE

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Roszczenia z tytułu zachowku
 • Dziedziczenie ustawowe / Testament / Wydziedziczenie

PRAWO RZECZOWE

 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Zagadnienia dotyczące współwłasności i jej wykonywania i zniesienia
 • Spory dotyczące prawa własności, m.in. o wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie
  naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (także bezumowne), naruszenie posiadania i jego ochrona
 • Kwestie dotyczące prawa własności lokali i ochrony praw lokatorów

PRAWO RODZINNE

 • Rozwód
 • Alimenty – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, orzeczenie o wygaśnięciu obowiązku
  alimentacyjnego
 • Władza rodzicielska
 • Podział majątku
 • Zniesienie współwłasności
 • Ustalenie ojcostwa/macierzyństwa

* * *

I specialize in solving problems.


THE CRIMINAL LAW
 • Defense in criminal cases, including commercial criminal cases and juvenile cases
 • Representation of victims  in criminal matters
 • execution proceedings in criminal law
SERVICE FOR ENTREPRENEURS
 • Reviewing and drafting the contract
 • Pursuit of claims, also in the execution proceedings
 • Consulting in commercial proceedings
 • Support in the field of B2B and B2C relationships
 • Consulting in labor law, including employer`s obligations
THE LAW OF OBLIGATIONS
 • Compensation, including compensation for traffic accidents, random events, accidents at work, medical malpractice
 • Contracts – their existence, confirmation of existence or non-existence, determination of the contract, withdrawal from the contract, termination of the contract, termination, determination of the relationship with the content of the contract and contractual penalties
 • Improper performance of obligations
 • Unjust enrichment
 • Undue benefit
REAL ESTATE LAW
 • Claims adjustment of insurance
 • Development activity | Real estate contract, in particular: sale, lease, tenancy, usufruct, easement, pledge and mortgage contracts, as well as for construction works. I also provide legal support for investors in the purchase and sale of real estate
 • Donation of real estate / Cancellation of donation
 • Abolition of co-ownership of real estate
 • Acquisition of real estate
 • Legal support to the Housing Association
INHERITANCE LAW
 • Confirmation of inheritance acquisition
 • Inheritance department
 • Legitimation claims
 • Statutory inheritance / Testament / Disinheritance
PROPER LAW
 • Acquisition of real estate
 • Issues concerning co-ownership and its exercise and abolition
 • Property rights disputes, including for handing over the item, restoring the state of preservation, preventing infringement, remuneration for the use of the item (also non-contractual), possession security
 • Issues related to property rights of premises and protection of tenants’ rights
FAMILY LAW
 • Divorce
 • Alimony – determination, increase, reduction, decision on the expiry of the maintenance obligation
 • Parental authority
 • Division of assets
 • Abolition of joint ownership
 • Establishing paternity/maternity

* * *

Podemos hablar Español tambien

Marta Jęśko-Łuczak - Kancelaria Adwokacka

MEDIACJE

Masz prawo do mediacji

Każdy spór da się rozwiązać bez udziału sądu. Trzeba jednakże o tym wiedzieć. W dalszym ciągu mało rozpowszechniona jest wiedza, że alternatywą dla postępowania w sądzie są mediacje. Osiągamy w nich to samo (z procesowego punktu widzenia) a nawet więcej, gdyż mediacje – w przeciwieństwie do sądu – są odformalizowane. Oznacza to, że przy „załatwianiu sprawy” nie musimy zwracać uwagi na przedmiot postępowania, jego tryb, na właściwość sądu. Wszystko czego potrzebujemy możemy załatwić ugodą zamiast wyroku w zaciszu kancelarii mediatora. A ugoda zatwierdzona przez sąd jest tytułem egzekucyjnym, tzn. daje się egzekwować w drodze przymusu państwowego – jeśli trzeba. Jednakże, co ważne, w następstwie skutecznej mediacji najczęściej nie trzeba uciekać się do egzekucji, gdyż strony godzą się na płynące z ugody zobowiązania, zachowując przy tym co do zasady dotychczasowe relacje, co jest szczególnie cenne w biznesie.

Mediacje można przeprowadzić w trybie sądowym (na skutek postanowienia sądu o skierowanie stron do mediacji) jak i umownym, do czego wystarczające jest złożenie w siedzibie mojej kancelarii mediacyjnej zgodnego wniosku o przeprowadzenie mediacji.

* * *

Any dispute can be resolved without going to the court. However, you need to know about it. Mediation is still not widely known as an alternative to court proceedings. We achieve the same thing (from the procedural point of view) and even more, because mediation – unlike the court – is informal. This means that when „getting things done” we do not have to pay attention to the subject of the proceedings, its mode, or the jurisdiction of the court. Everything we need can be arranged with a settlement instead of a judgment in the privacy of the mediator’s office. And the settlement approved by the court is an enforcement title, i.e. it can be enforced by state coercion – if necessary. However, importantly, as a result of effective mediation, there is usually no need to resort to execution, as the parties agree to thefrom the liability settlement, while generally maintaining the existing relationships, which is particularly valuable in business.

If you need to know more about way to organization the mediation in my mediation office, call me.

* * *

Podemos hablar Español tambien

REKOMENDACJE

Klienci doceniają moje zaangażowanie. ​

Adam Borkowski
Read More
Pełny profesjonalizm. Warto mieć Taką postać po swojej stronie. Indywidualne podejście, sprawne działanie i jasny plan. Bezwarunkowo polecam
Julia Pyde
Read More
Szybka, sprawna, profesjonalna obsługa. Jasny plan działania i skrupulatnie wykonanie.
Łukasz Żórawski
Read More
Profesjonalna, rzeczowa, kompetentna...
Malwina Kacprzak
Read More
Polecam Panią Martę. Prowadziła moją sprawę o kontakty. Cechują ją wysoki profesjonalizm i indywidualne podejście do sprawy. Zawsze mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i wniosków. Jest konkretna i rzeczowa, dobrze przygotowana do sprawy. Polecam wszystkim, którym zależy na poczuciu bezpieczeństwa i pełnym zaangażowaniu.
Kinga Jaros
Read More
Polecam - kompletna i profesjonalna pomoc prawna.
Małgorzata Kaczmarek
Read More
Pani mecenas w swoich działaniach jest bardzo kompetentna i zaangażowana, można na Panią Martę liczyć w pilnych sprawach. To osoba z dużą wiedzą, a przy tym życzliwa i miła, jestem wdzięczna za wygraną sprawę. Polecam kancelarię pani mecenas.
Anna Klimczuk
Read More
Fachowa porada. Przyjazna atmosfera. Czułam się jakbym znała ta osobę od lat. Pełna zrozumienia. Pokazała wiele opcji. Słuchała jestem strasznie zadowolona z przebiegu naszego spotkania.
Zofia Kotkowska
Read More
Pani Mecenas prowadziła kilka naszych spraw. Jest bardzo kompetentną osobą, nie daje nadziei na pewną wygraną, informuje od początku o szansach na powodzenie. Wszystkie dokumenty w sądzie składane były terminowo. Pani Mecenas zawsze była bardzo dobrze przygotowana do rozpraw. Na sali sądowej spokojna, ale bardzo konkretna, nie daje ponieść się emocjom tylko faktom. Dodam, iż wszystkie sprawy prowadzone przez Panią Mecenas zostały wygrane, uzyskaliśmy także wszystkie zwroty kosztów sądowych. Z całą pewnością jest to osoba godna polecenia.
Previous
Next

#Oprawie – periodyk

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe, takie jak psy czy koty, stanowią dla naszych rodzin źródło radości i przyjemności. Niestety, zdarza się również, że nasze pupile wyrządzają szkody, które mogą kosztować nas lub innych ludzi wiele nerwów oraz pieniędzy. Kto w takim przypadku, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe?

Czytaj dalej »

KONTAKT

Marta Jęśko-Łuczak
Kancelaria Adwokacka

+48 787 050 179
+48 512 460 699
marta.jesko.luczak@gmail.com
ul. Grzegorza Piramowicza 9/lok 9, 90-254 Łódź

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: jesko-luczak-adwokat.pl.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Jęśko-Łuczak Kancelaria Adwokacka ul. Piramowicza 9 lok.9, 90-254 Łódź.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: marta.jesko.luczak@gmail.com.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Prowadzenie rozmów typu chat online

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Przeglądając tą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy jesko-luczak-adwokat.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.